UDAP

Deprem kuşağı üzerinde olan ülkemizde; depremin doğrudan ve dolaylı zararlarının hedeflenen ölçekte azaltılamadığı tüm büyük ve hatta orta büyüklükteki depremlerden sonra görülmektedir. Deprem zararlarının azaltma çalışmalarındaki ilerleme, ilgili bilim ve endüstri dallarının bir arada üretme becerisi ile araştırma ve uygulamaların sürdürebilirliğini sağlamaktaki başarıya bağlı olduğu açıktır. Bu nedenle depremle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının önceliklerinin belirlenerek bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Başbakanlık AFAD Başkanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nun 09.08.2011 tarih ve 2011/1 numaralı kararına istinaden 18.08.2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nında (UDSEP-2023) “Araştırıcı ve destekleyici kuruluşların katılımı ile oluşturulacak bir bilimsel koordinasyon kurulunun desteğinde deprem konusuyla ilgili araştırmalarda öncelikli alanlar belirlenecek ve bu alanlarda çok disiplinli ve güdümlü araştırma projeleri geliştirilecektir” eylemi bu öneme istinaden planda ilk sırada yer almıştır. Ülkemizde deprem zararlarının azaltılması konusundaki başlıca yetkili ve uygulayıcı kuruluş olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında 2011 yılında “Ulusal Deprem Araştırma Programı” nın (UDAP) altyapısı oluşturulmaya başlanmış, 27 Nisan 2012 tarih ve 28279 sayılı Resmi Gazetede “Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik” in yayımlanmasıyla uygulamaya konulmuştur. Ulusal Deprem Araştırma Programının başarıya ulaşması için Kalkınma Bakanlığı tarafından AFAD Başkanlığının yatırım programında UDAP yer almış olup gerekli maddi destek sağlanmaktadır.