Deprem Dairesi Başkanlığı Hakkında

TARİHÇE

Başkanlığımız 17 Aralık 2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) altında Deprem Dairesi Başkanlığı ismiyle çalışmalarına devam etmektedir. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan Deprem Dairesi Başkanlığı ilk olarak, 1953 yılında ilk kez Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı ve İmar Reisliği bünyesinde bir deprem bürosu olarak kurulmuş ve 1955 yılında bu büro DE-SE-YA (Deprem, Seylap, Yangın) şubesi haline getirilmiştir. Daha sonraki süreçler ise;

 • 1969 yılında, İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Deprem Araştırma Enstitüsü küçük bir ünite olarak kurulmuştur.
   
 • Bu küçük ünite “araştırma ve öğretim yapma, doğrudan Bakanlığa bağlı olma” koşullarına uymadığından, 28.10.1970 tarihinde doğrudan Bakanlığa bağlı ‘Afetler Araştırma Enstitüsü Genel Direktörlüğü’ne dönüştürülmüştür.
   
 • Bir süre sonra su baskınlarının yasal olarak DSİ tarafından inceleneceği hususu ve heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerin yerel boyutlarda olması nedeniyle, bu afetler enstitünün çalışma alanı dışına çıkarılmış ve 8 Temmuz 1971 tarihinde, Bakanlık katına doğrudan bağlı Deprem Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.
   
 • 1983 yılında Yapı Malzemeleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek Yapı Malzemeleri ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü adını almıştır.
   
 • 13 Aralık 1983 gün ve 180 sayılı KHK ile Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak birleştirilmiş ve anılan Genel Müdürlük bu Bakanlığa bağlanmıştır.
   
 • 8 Haziran 1984 gün ve 209 sayılı KHK ile Deprem Araştırma Dairesi, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne (TAU) bağlanmıştır.
   
 • Deprem Araştırma Dairesi 18.10.1988 gün ve 20957 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı oluru ile TAU Genel Müdürlüğünden ayrılarak Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.
   
 • 17 Aralık 2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ismiyle bağlanmıştır.
   

GÖREVLERİ

5902 Sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kanunun 12. Maddesinde tanımlanan görevleri;

a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi

b) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemlerinin yürütülmesi,

c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin kullanımı,

ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi,

konularında uygulanacak politikaları belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

27 Şubat 2014 yılında hazırlanan 6525 sayılı kanunun 34. maddesiyle

“Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmî olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur.”

hükmü eklenmiştir.

 

Toplam 46 personeliyle çalışmalarına devam eden Deprem Dairesi Başkanlığına Dr. Murat NURLU başkanlık etmektedir.

Mevuct personelin ünvanlarına göre dağılımı ise aşağıdaki grafikte verilmiştir.