DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU

Halen yürürlükte olan Deprem Bölgeleri Haritası esas alındığında, ülkemiz topraklarının %96'sının farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içerisinde olduğu ve nüfusumuzun %98'inin de bu bölgelerde yaşadığı bilinmektedir. Muhtemel bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmenin yolu, yeni yapılacak yapılarımızın güvenli yerleşim alanlarına yürürlükte olan mevzuatlara uygun olarak inşa edilmelerini sağlamak, mevcut yapılarımızın ise yine güvenli yerleşim alanlarında güçlendirme, kentsel dönüşüm, yoğunluk arttırılması gibi planlamalarla depremlere karşı güvenlikli hale getirilmesiyle sağlanacaktır.

GÖREVLER;

Deprem konusunda Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ile ilgili çalışmaları koordine etmek, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik çalışmalarını ve eğitim planlamasını koordine etmek, ülkemizde deprem-yapı konusundaki politikaları belirlemek, yön vermek, deprem mühendisliğinde Başkanlığımızı ilgilendiren konularda araştırma ve incelemelerde bulunarak yapısal ve yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda çalışmaları yapmak ve yaptırmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deprem zararlarının azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri-stratejileri takip etmek, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) koordinasyonunu yapmak, UDSEP-2023 sorumlu kuruluşların faaliyetlerini takip etmek, AFAD Başkanlığının UDSEP-2023 eylemlerini ilgili daire başkanlıklarıyla koordine ederek tamamlanmasını sağlamak, Deprem Danışma Kurulu faaliyetlerini koordine ederek sekretarya hizmetlerini yürütmek, deprem konusunda ulusal ve uluslararası projelerde koordinasyonu sağlamaktır. Bir deprem sonrasında ve sırasında bölgede yerbilimsel, yapısal incelemeler yaparak olayın nedenleri ve sonuçları ile deprem sonrası meydana gelen ikincil afetler konusunda çalışma yapmak, veri toplamak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanarak haritalar ve sayısal veri tabanları üretmek.  

 

AFAD Stratejik Planında (2013-2017) Daire Başkanlığımız sorumluluğundaki stratejik amaç altındaki hedeflerin koordinasyonunu takip etmek, depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak ve Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.